Berdücesi; mevsimlik edebiyat, kültür, sanat dergisidir. Berdücesi, 2022 Ocak’ında Kış sayısıyla yazın dünyasına “merhaba” dedi. Mevsimlik olarak hazırlanıp okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. İmtiyaz sahipliğini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği derginin genel yayın yönetmeni Duran Doğan olup editörlüğünü Bilge Doğan yürütmektedir. Derginin yayın kurulunda Habibe Öcal, Canan Olpak Koç, Aliye Uslu Üstten, Melek Demirdöğen, Elif Sönmezışık Aydın, Esra Kirik, Tuğçe Gök bulunmaktadır. Görsel- teknik hazırlıkları Ebrar Akkaya tarafından yapılmaktadır.

 

Maraş; edebiyat, sanat ve kültürün zarafetle harmanlandığı topraklardır.Berdücesi’nin amacı, bir yandan toplumda kadının yeri ve değeri konusunda farkındalık oluşturmak, diğer yandan edebiyat-kültür-sanat üst başlığında kadın yazar ve şairlerimizin eserlerini yayımlamaktır. Maksat, salt “kadın edebiyatı” yapan bir dergi olmak değildir. Batılı toplumlardaki gibi kadın ve erkek cinsiyet ayrımcılığı ve her bakımdan kadının ayrışması şeklinde bir anlayış yoktur. Kahramanmaraş’ta vücut bulan bu dergi yerelin renklerini taşımakla birlikte Türkiye ve dünyanın her yerinden kadınların nefesinin sindiği bir dergi olma çabasında. Bu minvalde başta kendi toplumumuz olmak üzere dünya kadınlarının sorunları, sanat ve edebiyattaki konumları, insanlığa katkıları gibi konuları yerelden ulusala, ulusaldan evrensele kadın yazar ve şairlerimizin eserleriyle ele alıyor. Berdücesi; binlerce yıllık kendi öz değerlerimizi kapsayan insan anlayışımızı ve hikâyelerini, inançlarımızı, efsanelerimizi, anılarımızı, kırık hayatlarımızı, sevinçlerimizi ve hızla değişen sosyal sorunların insan üzerindeki etkilerini hem edebiyatın diliyle hem de kadın bakış açısıyla gündeme getiriyor.

 

Günümüzde magazin, moda, dinî içerikli ya da feminen kadın dergileri mevcut. Berdücesi bu anlamıyla, kadın edebiyat dergisi olma açısından günümüzde alanında tek ve öncü bir dergi. Geçmişte ise nitelikli kadın kültür, sanat, aile, çocuk konulu dergiler çıkmış. Süreli yayınlar tarih boyunca insanlığın hafızası olmuştur. Berdücesi bu amacıyla tarih sayfasında bir iz bırakmaya hizmet ediyor. Matbuat hayatının en erken dönemlerinden beri var olmuş kıymetli bir yükü omuzlamıştır; Berdücesi, kadınların mutfağında olduğu bir dergidir. Osmanlı’da genel kabul gören görüş; aile kurumunun temeli olan ve çocuk yetiştiren kadının eğitimli, kültürlü olmasının topluma fayda sağlayacağıydı. Bu saikle 1860’lardan itibaren kadınlara mahsus müstakil yayınlar çıkmaya başlamıştır. “Kadınlar mâder-i insaniyettirler.” diye bir ön sözle başlar bu yayınlardan biri. Kadınlara Mahsus Gazete, İbnü’l Hakkı Mehmet Tahir Efendi’nin imtiyaz sahibi olduğu, Fatma Aliye gibi önemli yazarların yazdığı ilk kadın dergilerindendir. Şükûfezâr, imtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın olan ilk dergidir. Mehmet Rauf, Süs ve Mehasin adlı iki kadın dergisi çıkarmıştır. Muhadderat, yayına gazete eki olarak başlayan ilk kadın dergisidir. Âyîne, Selanik’te çıkan bir kadın dergisidir. Bu yayınlar, son dönem Osmanlı matbuatında öne çıkan kadınlara ait tefrikalardan bazıları. Cumhuriyet’ten sonra “çağdaş/modern” kadının idealize edildiği, sosyal hayattaki kadın sorunlarının ele alındığı dergiler çıkarılmış, bunlar çoğunluk feminist akımın etkisinde, moda kavramları işlenen dergiler olmuştur. Kadın modernleşmenin/ batılılaşmanın mihenk noktası olarak görülmüş ve bu dönemdeki yayınlarda bütünlüklü bir bakış açısı yakalanamamış. Günümüzde ise moda, magazin ya da dinî içerikli yayınlar hariç nitelikli bir kadın, edebiyat, kültür, sanat dergisi mevcut değil. Berdücesi ilk sayısından itibaren bu işe namzet…